هوش مصنوعی و مسئله توزیع مسئولیت/ بخش اول: کنترل اولین شرط مسئولیت‌پذیری

هوش مصنوعی در حوزه های مختلفی باعث انجام خودکار بسیاری از کارها شده و این روند در حال گسترش است. یکی از مهمترین پرسش ها که در حوزه های مطالعات اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی مطرح می شود، این است که مسئول خطاهای سرزده از این سیستم های هوشمند کیست؟

هوش مصنوعی و مسئله توزیع مسئولیت/ بخش اول: کنترل اولین شرط مسئولیت‌پذیری

سعیده بابایی

 هوش مصنوعی در حوزه های مختلفی باعث انجام خودکار بسیاری از کارها شده و این روند در حال گسترش است. یکی از مهمترین پرسش ها که در حوزه های مطالعات اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی مطرح می شود، این است که مسئول خطاهای سرزده از این سیستم های هوشمند کیست؟  هوش مصنوعی در حوزه های مختلفی باعث انجام خودکار بسیاری از کارها شده است.

دیدگاهتان را بنویسید