4 امتیاز تیم فوتبال سپاهان برگشت

کمیته استیناف رای خود را در خصوص پرونده باشگاه سپاهان اعلام کرد.

4 امتیاز تیم فوتبال سپاهان برگشت

به گزارششهرستان دالاهو، رای کمیته استیناف در خصوص پرونده باشگاه سپاهان به شرح زیر است: به توجه محتویات پرونده باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به لحاظ عدم رعایت مفاد دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادر فنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل-1403 1402 طی دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۱/۶/ ۱۴۰۲ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم به کسر ۴ امتیاز در فصل جاری مسابقات و پرداخت چهار صد میلیارد ریال جریمه نقدی و نیز اصلاح قراردادهای شش نفر از بازیکنان مطابق با مفاد دستورالعمل صادره شده است بدین شرح که 1- طبق بند 8 دستورالعمل ، درج مبالغ ارزی در قراردادهای اتباع داخلی مطلقاٌ ممنوع است ولیکن باشگاه به شرح تبصره ذیل بند الف ماده ۳ قرارداد آقایان پیام نیازمند و رضا شکاری خود را متعهد نموده است که چنانچه تغییرات نرخ ارز بر مبنای دلار از زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد نسبت به افزایش رقم دستمزد نامبردگان اقدام نماید. 2- طبق قسمت اخیر بند ۸ دستورالعمل، باشگاه‌ها مجاز به ضمانت یا بر عهده گرفتن مالیات بازیکنان یا کادر فنی یا سایر عوامل نمی باشند که حسب گزارش منعکس در پرونده باشگاه ، به شرح بند ۲ ماده ۴ قرارداد بازیکنان: پیام نیازمند، رضا شکاری، رضا اسدی، هادی محمدی، کاوه رضایی، احسان پهلوان چنین مرقوم داشته است: در صورتی که بازیکن نتواند اظهارنامه مالیاتی و مفاصا حساب بیمه ارائه نماید باشگاه نسبت به کسر مبلغ آن از قرارداد اقدام می‌نماید. علی ایحال با نگرش در مفاد بند ۸ و مفاد قراردادهای مذکور ، آنچه که مراد مقنن بوده است پرداخت مالیات از سوی باشگاه می‌باشد در حالی که در موارد اعلامی، باشگاه از حیث رعایت مقررات مالیاتی، ضمانت اجرای پرداخت مالیات توسط اشخاص را با وصف کسر از قرارداد اعمال نموده است که به هیچ وجه دلالتی بر تقبل پرداخت مالیات مودی ندارد. ۳- مطابق با بند 27 دستورالعمل ، باشگاه این حق را دارد که قراردادها را با افزایش 25 درصدی دستمزد تمدید نماید در حالیکه در قراردادهای آقایان : پیام نیازمند ،رضا اسدی ، هادی محمدی ،رضا شکاری کاوه رضایی افزایش دستمزدها بیش از 25 درصد می باشد. 4- طبق بند 29 دستورالعمل پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان هزینه کارگزاری توسط باشگاهها به کارگزاران از هر حیث ممنوع است ولیکن ملاحظه می‌شود طبق بند ۴ ماده ۳ قرارداد آقایان کاوه رضایی ، هادی محمدی، رضا شکاری، احسان پهلوان باشگاه تعهد به پرداخت حق کارگزار نموده است. 5- طبق بند 28 دستورالعمل ، در قراردادها باید این حق برای بازیکن وجود داشته باشد که در صورت سقوط تیم به دسته پایین‌تر ، با پرداخت ۵0 درصد از اصل قرارداد همان فصل از باشگاه جدا شود ملاحظه می‌شود در بند ۱۸ ماده ۸ قرارداد آقایان احسان پهلوان ، هادی محمدی ، پیام نیازمند و در بند ۱۹ ماده ۸ قرارداد آقایان کاوه رضایی ، رضا شکاری ، رضا اسدی این بند از دستورالعمل رعایت شده است. علیهذا با توجه به مراتب مذکور در خصوص تجدید نظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان نسبت به دادنامه صدرالاشاره‌ نظر به ملاحظه محتویات پرونده و دفاعیات تجدیدنظرخواه ، صرفنظر از اینکه عدم رعایت مقررات دستورالعمل به عنوان مقررات آمره و حاکم بر قراردادهای منعقده، جنبه عمومی دارد و ضرورتی بر طرح شکایت از سوی سایر باشگاهها وجود ندارد و صرف گزارش متولیان امر (سازمان لیگ برتر و کارگروه منصوب ) کافی در تعقیب مرتکب است. از آنجایی که در خصوص تخلفات مذکور نص مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال دلالتی بر اعمال تنبیه کسر امتیاز در مورد تخلفات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده ندارد و اساساً طبق اصول حاکم بر فوتبال نتایج در جایی که فاقد نص مقررات برای کسر امتیاز است باید در زمین بازی رقم بخورد و امتیازات مکتسبه از مسابقات رسمی ثابت و پایدار است و نیز با التفات بر اینکه رعایت دستورالعمل جز تکالیف و وظایف هر دو طرف قرارداد است و علی القاعده شایسته بود بازیکنان نیز به جهت عدم رعایت دستورالعمل مشمول تعقیب و تحقیق قرار گرفته و با تنبیهات مقرر مواجه می‌شدند و نیز اعمال اصلاح قراردادها در نصوصی که مغایر با دستورالعمل است بر عهده طرفین قرارداد است وانگهی pirnciple of integrity ثبات نتایج و حفظ نتایج به دست آمده و احترام به آن ضروری است لذا مستنداً به ماده ۱۰۶ از مقررات انضباطی و مفاد دستورالعمل صادره با توجه به احراز تخلفات باشگاه نسبت به بندهای اول، سوم و چهارم این دادنامه تجدید نظرخواهی غیر وارد تشخیص و نسبت به بندهای دوم و پنجم وارد و ثابت تشخیص ضمن نقض حکم تجدید نظرخواسته در بخش کسر 4 امتیاز از تجدید نظرخواه، بخش دیگر رای تجدیدنظر خواسته متضمن محکومیت تجدید نظرخواه به جریمه نقدی و اصلاح قراردادها عیناً تایید و استوار اعلام می‌شود این رای قطعی است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید